Change background image
T o w o r l d

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

Mon Oct 08, 2012 11:18 am
Rim
Rim

Level 100

Chức năng: Bài viết này sẽ giúp các bạn tạo một danh sách bài viết liên quan và bài viết mới cùng chuyên mục cho phpBB2 và punBB

Demo: [You must be registered and logged in to see this link.]

Hướng dẫn: ACP - Display - Templates - Ganeral - viewtopic_body
Đặt code dưới đây vào vị trí muốn hiển thị trong viewtopic_body. Tốt nhất là nên đặt trước hoặc thay thế promot_trafic

Code:
    <!-- BEGIN promot_trafic -->
    ...
    <!-- END promot_trafic -->
punBB
Code:
    <div class="main">
      <div class="main-head clearfix">
          <p class="h2">
            Bài viết mới cùng chuyên mục
          </p>
      </div>
      <div id="cungchuyenmuc" class="main-content frm">
      </div>
      <div class="main-head clearfix">
          <p class="h2">
            Bài viết liên quan
          </p>
      </div>
      <div id="bailienquan" class="main-content frm">
      </div>
    </div>
    <script type="text/javascript">
    $(function () {
      $('#cungchuyenmuc').load('/f{FORUM_ID}-forum .tdtopics:not(".tdtopics:contains(\"Announcement\"), .tdtopics:contains(\"Sticky\"), .tdtopics:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
          $('#cungchuyenmuc a.topictitle').wrap("<p></p>");
      });
      var topictitleFMvi = '{TOPIC_TITLE}';
      var fmviTopictitle = topictitleFMvi.replace(/ /gi, '+');
      $('#bailienquan').load('/search?mode=searchbox&search_keywords=' + fmviTopictitle + '&show_results=topics .tdtopics:not(".tdtopics:contains(\"Announcement\"), .tdtopics:contains(\"Sticky\"), .tdtopics:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
          $('#bailienquan a.topictitle').wrap("<p></p>");
      });
    });
    </script>
phpBB2
Code:
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0">
        <tr>
            <td class="thead" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td valign="top">
                            <h1>
                                Bài viết mới cùng chuyên mục
                            </h1>
                        </td>

                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td id="cungchuyenmuc" class="row2 postbody" valign="top">
            </td>
        </tr>
    </table>
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0">
        <tr>
            <td class="thead" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td valign="top">
                            <h1>
                                Bài viết liên quan
                            </h1>
                        </td>

                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td id="bailienquan" class="row2 postbody" valign="top">
            </td>
        </tr>
    </table>
    <script type="text/javascript">
    $(function () {
      $('#cungchuyenmuc').load('/f{FORUM_ID}-forum td:not("td:contains(\"Announcement\"), td:contains(\"Sticky\"), td:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
          $('#cungchuyenmuc a.topictitle').wrap("<p></p>");
      });
      var topictitleFMvi = '{TOPIC_TITLE}';
      var fmviTopictitle = topictitleFMvi.replace(/ /gi, '+');
      $('#bailienquan').load('/search?mode=searchbox&search_keywords=' + fmviTopictitle + '&show_results=topics td:not("td:contains(\"Announcement\"), td:contains(\"Sticky\"), td:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
          $('#bailienquan a.topictitle').wrap("<p></p>");
      });
    });
    </script>
Ghi chú: Code trong hướng dẫn trên có tác dụng lấy tối đa 10 bài viết, nếu bạn muốn tăng hoặc giảm con số này thì tìm trong code đoạn a.topictitle:lt(10) và thay số 10 bằng số bạn muốn.

Code này cũng loại ra các bài viết thông báo, chú ý trong danh sách bằng cách dò tìm ký tự, nếu forum bạn dùng tiếng Việt hoặc có thay đổi các tên này thì thay các từ sau trong code:

Announcement
Sticky
Global announcement


Bạn có thể tìm thấy các từ tương ứng này khi vào một chuyên mục bất kỳ, ví dụ:
[You must be registered and logged in to see this link.]

Hoặc trong ACP - Messages and e-mails - Configuration:

Define another name for Stickies
Define another name for Announcements
Customize a global announcement nameNếu bạn muốn lấy luôn bài viết thông báo và chú ý vào danh sách thì xóa đoạn code sau:

punBB
Code:
    :not(".tdtopics:contains(\"Announcement\"), .tdtopics:contains(\"Sticky\"), .tdtopics:contains(\"Global announcement\")")
phpBB2
Code:
    :not("td:contains(\"Announcement\"), td:contains(\"Sticky\"), td:contains(\"Global announcement\")")
Viết bởi baivong fmvi.org
https://toworld.forum-viet.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Rim
Trả lời nhanh
Mon Oct 08, 2012 11:19 am
Rim
Rim

Level 100

PunBB Ver.2: Bổ sung chức năng đánh số, tên bài viết và chuyên mục. Xóa highlight.
Code:
    <div class="fmviToggle">
      <div class="main">
          <div class="main-head clearfix">
            <p class="h2">
                              Bài viết mới cùng chuyên mục <span id="chuyenmucnay"></span>
            </p>
          </div>
          <ol style="list-style-type:decimal-leading-zero; padding: 10px 40px" id="cungchuyenmuc" class="main-content frm">
                    </ol>
          <div class="main-head clearfix">
            <p class="h2">
                Bài viết liên quan với <a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a>
            </p>
          </div>
          <ol style="list-style-type:decimal-leading-zero; padding: 10px 40px" id="bailienquan" class="main-content frm">
          </ol>
      </div>
    </div>
    <script type="text/javascript">
    $('.crumbs:first a.nav[href^="/f"]:last').clone().appendTo('#chuyenmucnay');
    $('#cungchuyenmuc').load('/f{FORUM_ID}-forum .tdtopics:not(".tdtopics:contains(\"{TOPIC_TITLE}\"), .tdtopics:contains(\"Announcement\"), .tdtopics:contains(\"Sticky\"), .tdtopics:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
        $('#cungchuyenmuc a.topictitle').wrap("<li></li>");
    });
    var topictitleFMvi = '{TOPIC_TITLE}';
    var fmviTopictitle = topictitleFMvi.replace(/ /gi, '+');
    $('#bailienquan').load('/search?mode=searchbox&search_keywords=' + fmviTopictitle + '&show_results=topics .tdtopics:not(".tdtopics:contains(\"{TOPIC_TITLE}\"), .tdtopics:contains(\"Announcement\"), .tdtopics:contains(\"Sticky\"), .tdtopics:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
        $('#bailienquan a.topictitle').wrap("<li></li>");
        $('#bailienquan a.topictitle').each(function () {
            $(this).replaceWith('<a href="' + $(this).attr("href").slice(0, $(this).attr("href").indexOf("?")) + '" class="topictitle">' + $(this).text() + '</a>');
        });
    });
    </script>
https://toworld.forum-viet.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Rim
Trả lời nhanh
Mon Oct 08, 2012 11:19 am
Rim
Rim

Level 100

PunBB Ver.3: Bổ sung chức năng kiểm tra dữ liệu tải về: Xóa nếu không có dữ liệu và thông báo nếu có lỗi xảy ra.
Code:
    <div class="fmviToggle">
        <div class="main">
            <div class="main-head clearfix">
                <p class="h2">
                    Bài viết mới cùng chuyên mục
                    <span id="chuyenmucnay">
                    </span>
                </p>
            </div>
            <ol style="list-style-type:decimal-leading-zero; padding: 10px 40px" id="cungchuyenmuc"
            class="main-content frm">
            </ol>
            <div class="main-head clearfix">
                <p class="h2">
                    Bài viết liên quan với
                    <a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a>
                </p>
            </div>
            <ol style="list-style-type:decimal-leading-zero; padding: 10px 40px" id="bailienquan"
            class="main-content frm">
            </ol>
        </div>
    </div>
    <script type="text/javascript">
        $('.crumbs:first a.nav[href^="/f"]:last').clone().appendTo('#chuyenmucnay');
        var cungchuyenmuc = '.tdtopics:not(".tdtopics:contains(\"{TOPIC_TITLE}\"), .tdtopics:contains(\"Announcement\"), .tdtopics:contains(\"Sticky\"), .tdtopics:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle:lt(10)';
        $.ajax({
            url: '/f{FORUM_ID}-forum',
            success: function(data) {
                if ($(data).find(cungchuyenmuc).length == 0) {
                    $('#cungchuyenmuc').prev().remove();
                    $('#cungchuyenmuc').remove();
                } else {
                    $(data).find(cungchuyenmuc).appendTo('#cungchuyenmuc');
                    $('#cungchuyenmuc a.topictitle').wrap("<li></li>");
                };
            },
            error: function(jqXHR, textStatus, errorThrown) {
                $('#cungchuyenmuc').html('<p><font face="Courier New"><font color="red">Có lỗi xảy ra trong quá trình tải dữ liệu.</font></font></p>');
            }
        });
        var topictitleFMvi = '{TOPIC_TITLE}';
        var fmviTopictitle = topictitleFMvi.replace(/ /gi, '+');
        var bailienquan = '.tdtopics:not(".tdtopics:contains(\"{TOPIC_TITLE}\"), .tdtopics:contains(\"Announcement\"), .tdtopics:contains(\"Sticky\"), .tdtopics:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle:lt(10)';
        $.ajax({
            url: '/search?mode=searchbox&search_keywords=' + fmviTopictitle + '&show_results=topics',
            success: function(data) {
                if ($(data).find(bailienquan).length == 0) {
                    $('#bailienquan').prev().remove();
                    $('#bailienquan').remove();
                } else {
                    $(data).find(bailienquan).appendTo('#bailienquan');
                    $('#bailienquan a.topictitle').wrap("<li></li>");
                    $('#bailienquan a.topictitle').each(function() {
                        $(this).replaceWith('<a href="' + $(this).attr("href").slice(0, $(this).attr("href").indexOf("?")) + '" class="topictitle">' + $(this).text() + '</a>');
                    });
                };
            },
            error: function(jqXHR, textStatus, errorThrown) {
                $('#bailienquan').html('<p><font face="Courier New"><font color="red">Có lỗi xảy ra trong quá trình tải dữ liệu.</font></font></p>');
            }
        });
    </script>
https://toworld.forum-viet.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Rim
Trả lời nhanh
Mon Oct 08, 2012 11:20 am
Rim
Rim

Level 100

[+] Nút đóng mở danh sách cho punBB (Ver.2 & 3)
Code:
    var partname = location.pathname.slice(1, 5);
    $(".fmviToggle .main .clearfix").prepend('<span class="collapsePost" style="float:right"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/icon_c10.gif" alt="fmClose" /><img style="display:none" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/icon_e10.gif" alt="fmOpen" /></span>');
    $(".collapsePost").each(function(a) {
      $(this).attr("id", "fmvicollapsePost" + partname + a);
      "1" == my_getcookie("fmvicollapsePost" + partname + a) && ($(this).children("img[alt='fmClose']").hide(), $(this).children("img[alt='fmOpen']").show(), $(this).parent().next().hide())
    });
    $(".collapsePost img[alt='fmClose']").click(function() {
      my_setcookie($(this).parent().attr("id"), 1, 1, 0);
      $(this).hide().next().show();
      $(this).parent().parent().next().slideToggle("slow")
    });
    $(".collapsePost img[alt='fmOpen']").click(function() {
      my_setcookie($(this).parent().attr("id"), 0, 1, 0);
      $(this).hide().prev().show();
      $(this).parent().parent().next().slideToggle("slow")
    });
https://toworld.forum-viet.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Rim
Trả lời nhanh

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết