Change background image
T o w o r l d

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

on Sun Sep 30, 2012 9:46 am
avatar
avatar

Level 100

[b]Chức năng: Script này của alopass dùng trong trang donate của Forumotion. Để sử dụng plugin này bạn đặt Script sau vào trong header.
[/b]
Code:
[b][b]if("undefined"===typeof allopassButtons){var headID=document.getElementsByTagName("head")[0],cssNode=document.createElement("link");cssNode.type="text/css";cssNode.rel="stylesheet";cssNode.href="https://payment.allopass.com/static/css/buy-button.css?1";cssNode.media="screen";headID.appendChild(cssNode);var allopassButtons=function(){var k=function(d,b,f){k=document.getElementsByClassName?function(i,a,e){for(var i=(e||document).getElementsByClassName(i),a=a?RegExp("\u0008"+a+"\u0008","i"):null,e=[],
b,c=0,d=i.length;c<d;c+=1)b=i[c],(!a||a.test(b.nodeName))&&e.push(b);return e}:document.evaluate?function(b,a,e){for(var a=a||"*",e=e||document,d=b.split(" "),c="",f="http://www.w3.org/1999/xhtml"===document.documentElement.namespaceURI?"http://www.w3.org/1999/xhtml":null,b=[],j,g=0,h=d.length;g<h;g+=1)c+="[contains(concat(' ', @class, ' '), ' "+d[g]+" ')]";try{j=document.evaluate(".//"+a+c,e,f,0,null)}catch(m){j=document.evaluate(".//"+a+c,e,null,0,null)}for(;a=j.iterateNext();)b.push(a);return b}:
function(b,a,e){var a=a||"*",e=e||document,d=b.split(" "),b=[],a="*"===a&&e.all?e.all:e.getElementsByTagName(a),e=[],c;c=0;for(var f=d.length;c<f;c+=1)b.push(RegExp("(^|s)"+d[c]+"(s|$)"));for(var f=0,h=a.length;f<h;f+=1){d=a[f];c=!1;for(var g=0,l=b.length;g<l&&!(c=b[g].test(d.className),!c);g+=1);c&&e.push(d)}return e};return k(d,b,f)},f;f=function(){var d,b,h,i;return{show:function(a,e,q){h=e;i=q;var c=document.createElement("iframe");c.src=a;c.id="ap-iframe";c.style.width=e-20+"px";c.style.height=
q-20+"px";c.frameBorder=0;var a=document.createElement("div"),k=document.createElement("div"),j=document.createElement("div"),g=document.createElement("div"),l=document.createElement("div"),m=document.createElement("div"),r=document.createElement("div"),n=document.createElement("div"),t=document.createElement("div"),s=document.createElement("div"),u=document.createElement("div");a.id="ap-t";k.id="ap-tl";j.id="ap-tc";g.id="ap-tr";l.id="ap-l";r.id="ap-r";n.id="ap-b";t.id="ap-bl";s.id="ap-bc";u.id="ap-br";
j.style.width=s.style.width=e-20+"px";m.style.height=c.style.height;d=document.createElement("div");b=document.createElement("div");var o=document.createElement("div"),p=document.createElement("a");d.id="ap-mask";b.id="ap-modal";o.id="ap-content";m.id="ap-inside";p.id="ap-close";p.innerHTML="close";p.href="#";document.body.appendChild(d);document.body.appendChild(b);b.appendChild(o);b.appendChild(p);a.appendChild(k);a.appendChild(j);a.appendChild(g);l.appendChild(r);m.appendChild(c);r.appendChild(m);
n.appendChild(t);n.appendChild(s);n.appendChild(u);o.appendChild(a);o.appendChild(l);o.appendChild(n);window.onresize=f.resize;b.style.width=e?e+"px":"auto";b.style.height=q?q+"px":"auto";this.redimMask();this.pos();b.style.display="block";p.onclick=f.hide},hide:function(){document.body.removeChild(d);document.body.removeChild(b);return!1},resize:function(){f.pos();f.redimMask()},redimMask:function(){d.style.display="none";d.style.height=f.pageTheight()+"px";d.style.width=f.pageTwidth()+"px";d.style.display=
"block"},pos:function(){var a=f.pageHeight()/2-i/2;b.style.top=(10>a?10:a)+f.pageTop()+"px";b.style.left=f.pageWidth()/2-h/2+"px"},pageTop:function(){return document.body.scrollTop||document.documentElement.scrollTop},pageWidth:function(){return self.innerWidth||document.documentElement.clientWidth||document.body.clientWidth},pageHeight:function(){return self.innerHeight||document.documentElement.clientHeight||document.body.clientHeight},pageTheight:function(){var a=document,b=a.body,a=a.documentElement;
return Math.max(Math.max(b.scrollHeight,a.scrollHeight),Math.max(b.clientHeight,a.clientHeight))},pageTwidth:function(){var a=document,b=a.body,a=a.documentElement;return Math.max(Math.max(b.scrollWidth,a.scrollWidth),Math.max(b.clientWidth,a.clientWidth))}}}();elts=k("ap-payment-button");for(var v in elts)elts[v].onclick=function(){for(var d=this.className.split(" "),b=0;b<d.length;b++)if(d[b].match("size-[0-9]+-[0-9]+"))var h=d[b].split("-"),i=h[1],h=h[2];f.show(this.href,i,h);return!1}},alreadyrunflag=
0;document.addEventListener&&document.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){alreadyrunflag=1;allopassButtons()},!1);if(document.all&&!window.opera){var proto="src='javascript:void(0)'";"https:"==location.protocol&&(proto="src=//:");document.write("<script id=__ie_onload defer "+proto+"><\/script>");var contentloadtag=document.getElementById("__ie_onload");contentloadtag.onreadystatechange=function(){"complete"==this.readyState&&(alreadyrunflag=1,allopassButtons())}}if(/Safari/i.test(navigator.userAgent))var _timer=
setInterval(function(){/loaded|complete/.test(document.readyState)&&(clearInterval(_timer),alreadyrunflag=1,allopassButtons())},10);window.onload=function(){setTimeout("if (!alreadyrunflag) allopassButtons()",0)}};[/b][/b]

[b]Hướng dẫn: Cách dùng rất đơn giản, bạn chỉ cần thêm vào liên kết thuộc tính class như sau
[/b]
Code:
[b][b]class="ap-payment-button size-1000-700"[/b][/b]
trong đó size-1000-700 là kích thước của popup bật ra,
với thông số tương ứng là chiều rộng và chiều cao, bạn có thể thay đổi
các thông số này.
Bạn có thể dùng code này để mở các liên kết như trang web, hình ảnh hay video youtube...

[b]Code ví dụ:
[/b]
Code:
[b][b]<a class="ap-payment-button size-700-700" href="http://www.fmvi.org/">Click here</a>[/b][/b]
[b]Phát triển: Sử dụng với liên kết video youtube
[/b]
Code:
[b][b]$(function () {
  $("a[href^='http://www.youtube.com']").each(function () {
      $(this).replaceWith('<a href="' + this.href.replace(new RegExp("watch\\?v=", "i"), 'v/') + '" class="ap-payment-button size-640-360">' + $(this).text() + '</a>');
  });
});[/b][/b]

[b]Demo: [You must be registered and logged in to see this link.]

[/b]Viết bởi baivong -[You must be registered and logged in to see this link.]

_________________
TẠI SAO ĐẾN GIỜ KHÔNG CÓ nổi MỘT ĐỨA BẠN GÁI?
Xem lý lịch thành viên http://toworld.forum-viet.comps_masrie_mg_masrie@yahoo.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Rim
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết